Informace o nakládání s osobními údaji

EEI systems s.r.o., IČ 27791211, se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Moravská Ostrava

 

Informace o nakládání s osobními údaji


Společnost EEI systems s.r.o., IČ 27791211, se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Moravská Ostrava,
C 29791 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.


Osobní údaje
Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, IČ, bydliště, místo podnikání, adresa místa instalace služeb, telefonní kontakt, email, IP adresa, bankovní spojení, přehled plateb, provozní a lokalizační údaje („osobní údaje“).


Provozní údaje
Údaje nutné pro poskytování sjednaných služeb. Jedná o tyto údaje:
• lokální IP adresa
• veřejná IP adresa
• MAC adresa koncových zařízení
• druh poskytované služby
• objem stažených dat během datového spojení


Lokalizační údaje
Dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je poskytovatel povinen uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje a je na požádání povinen je bezodkladně poskytnout orgánům státní moci dle příslušných zákonů.

 

Účel zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Správce, uzavřené mezi Vámi jako zákazníkem a Správcem, a plnění právních povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.


Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Dále příjemci těchto údajů mohou být z titulu plnění právní povinnosti např. orgány finanční správy či jiné orgány veřejné moci.


Povinnost poskytnout osobní údaje
Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Správce.


Doba zpracování
Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací či jiné smlouvě vztahující se k předmětu podnikání Správce.


Poučení subjektu údajů
Společnost EEI systems s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:
   a) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
   b) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
   c) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
   d) aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   e) aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
   f) vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
   g) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Informace a pomoc při případném zneužití údajů

Kdykoliv máte možnost obrátit se na naši inku: 596 110 182 nebo na email: info@eeisystems.eu, kde vám rádi zodpovíme dotazy týkající se osobních údajů.