Návrh smlouvy

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ČÍSLO:........./202.

 

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění

 

POSKYTOVATEL:

EEI systems s.r.o., IČ 277 91 211, se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Moravská Ostrava, C 29791 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
telefon: 595 175 330, servis: 773 171 888, info@eeisystems.eu, www.eeisystems.eu

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2500141597/ 2010, variabilní symbol: č. smlouvy/číslo daňového dokladu

UŽIVATEL:

Příjmení Jméno/ obchodní firma, IČ:
Ulice, Obec, PSČ, DIČ:
Telefon, E-mail:
doručovací adresa:

Místo připojení:
Ulice, Obec, PSČ, Patro, č. bytu:

SPECIFIKACE SLUŽBY:

 

Přístupová rychlost/typ služby/technologie:

 

Konfigurační údaje/ IP adresa /DNS servery:
serveru odchozí pošty SMTP:

Datum zpřístupnění služby:

SJEDNANÉ SLUŽBY A CENÍK (ceny vč. DPH):

 

Smlouva na dobu neurčitou.

Příplatek za veřejnou IP adresu (měsíčně) 60Kč.
Práce servisního technika (každá započatá hodina) dle bodu 8.12 všeobecných podmínek 750 Kč.

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb a Technická specifikace služby přístupu k síti Internet.

Poskytovatel a Uživatel smlouvu podepisují na základě pravé a svobodné vůle, jakož i na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem a součástmi. Podpisem smlouvy Uživatel stvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb, že jsou mu všechna ustanovení srozumitelná a projevuje souhlas být těmito podmínkami vázán. Vyplněním e-mailové adresy Uživatel souhlasí se zasíláním veškerých písemností v elektronické podobě.

 

datum, místo

 

Za společnost                                                                               Uživatel
EEI systems s.r.o.